. 2016; 13(1): 27-34 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.259  

Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ve Davranış Durumları

Medine Yılmaz1, Münevver Boylu2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir
2İzmir Kamu Hastaneler Birliği, Güney Sekreterliği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipte yürütülen bu araştırmanın amacı, masa başı çalışanlarda kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeylerinin ve bazı antropometrik ölçümlerin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini iki kamu kurumunda masa başı çalışan bireyler oluşturmuştur (N: 250). Veri toplama aracı olarak Birey Tanıtım Formu ve Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 37.9±7.85 olup büyük çoğunluğu kadın (%73.6), lisans (% 42) ve yükseklisans-doktora (%24) mezunudur. Erkeklerin %12.1’i, kadınların % 5.9’u obezdir. Bel çevresi ölçümlerine göre kadınların %35.3’ünün riskli, %25.5’inin yüksek riskli; erkeklerin % 40.9’unun riskli, %27.3’ünün yüksek riskli olduğu belirlenmiştir. Bel/kalça oranına göre kadınların %70.7’sinin riskli, erkeklerin % 10.6’sının riskli olduğu görülmüştür. Kadınların KARRİF-BD puanları 19.4 ± 2.8, erkeklerin 18.6 ± 3.1’dir. Yaşam biçimi davranışları ile antropemetrik ölçümlerine göre KARRİF-BD puanlarının değişmediği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçları kardiyovasküler hastalıklar için masa başında çalışan bireylerin değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılmasına ilişkin programlara gereksinim olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçüm, birincil koruma, hemşirelik, kardiyovasküler hastalık riski; sağlık davranışları.


Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff

Medine Yılmaz1, Münevver Boylu2
1İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, Izmir, Turkey
2Izmir Public Hospitals Association, Southern Secretariat, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this descriptive and relational study is to determine the levels of knowledge about cardiovascular risk factors and some anthropometric measurements in desk-based staff.
METHODS: The sample comprised desk-based staff working at state agencies (N= 250). The “Individual Questionnaire” and “Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Scale” were used as the data-collection tools
RESULTS: The mean age of the subjects was 37.9±7.85: mostly women (73.6%), university-graduated (42%) and holding a higher degree (24%). It was found that 12.1% of male subjects were obese, while 5.9% of female subjects were obese. In terms of waist circumference, 35.3% of females were at risk with 25.5% at high risk, while 40.9% of males were at risk with 27.3% at high risk. According to waist/hip ratio, 70.7% of women were at risk, while only 10.6% of men were at risk. CARRF-KL scores for women were 19.4 ± 2.8, while the scores for men were 18.6 ± 3.1. Any corelation between sociodemographic factors, life style behaviours, antropometric measurements and CARRF-KL scores were not found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Taking control of changeable risk factors and the need for educational training related to healthy-lifestyle attitudes should continue to be developed.

Keywords: Antropometric measurement, primary prevention, nursing; cardiyovasculer disease; health behaviours.


Medine Yılmaz, Münevver Boylu. Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff. . 2016; 13(1): 27-34

Sorumlu Yazar: Medine Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar